งานธุรการ
  • งานรับหนังสือราชการ
  • งานส่งหนังสือราชการ
  • งานจัดทำหนังสือราชการ
  • งานจัดการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
  • งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล