o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS) คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการการจัดทํา และขอมีบัตรประจําตัว เจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการสำเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน คู่มือการปฏิบัติงาน การดำเนินการทางวินัย กระบวนการดำเนินการประเมิน วฐ คู่มือหรือมตรฐานการให้บริการจัดบัตรเหรียญราชการชายแดนและเหรียญพิทักษ์เสรีชน คู่มือวิทยฐานะ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการการจัดทำบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ ขั้นตอนการประเมิน ขั้นตอนการยืม-คืนผลงานทางวิชาการ ขั้นตอนการให้บริการ พัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะฯ ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต ขั้นตอนการบรรจุทายาท ขั้นตอนการให้บริการสำเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 คู่มือการจองห้องประชุมออนไลน์ คู่มือขั้นตอนการเสนอชื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่า(OBEC AWARDS) คู่มือขั้นตอนการให้บริการกลุ่มนิเทศฯ ขั้นตอนการให้บริการ ทุนการศึกษา คู่มือขั้นตอน ครูดีในดวงใจ คู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คู่มือการแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1 2