คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS) คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการการจัดทํา และขอมีบัตรประจําตัว เจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการสำเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน คู่มือการปฏิบัติงาน การดำเนินการทางวินัย กระบวนการดำเนินการประเมิน วฐ คู่มือหรือมตรฐานการให้บริการจัดบัตรเหรียญราชการชายแดนและเหรียญพิทักษ์เสรีชน คู่มือวิทยฐานะ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการการจัดทำบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ ขั้นตอนการประเมิน ขั้นตอนการยืม-คืนผลงานทางวิชาการ ขั้นตอนการให้บริการ พัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะฯ ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต ขั้นตอนการบรรจุทายาท ขั้นตอนการให้บริการสำเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 คู่มือการจองห้องประชุมออนไลน์ คู่มือขั้นตอนการเสนอชื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่า(OBEC AWARDS) คู่มือขั้นตอนการให้บริการกลุ่มนิเทศฯ ขั้นตอนการให้บริการ ทุนการศึกษา คู่มือขั้นตอน ครูดีในดวงใจ คู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คู่มือการแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คู่มือการลา ขั้นตอนการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัด/เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 3. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4. ผู้เรียน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรมมีงานทำ-มีอาชีพ เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 5. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมือง ศีลธรรมและประชาธิปไตย 6. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความรู้และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศเต็มตามศักยภาพ 7. ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างรอบด้าน ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย มีจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข 8. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพรวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นครู 9. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีวินัยทางการเงิน ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 10 สถานศึกษาจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาที่ถูกต้อง และมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals: […]

กลยุทธ์

    ๑. การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ ๒. การเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน ๓. การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ๔. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  

จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

จุดเน้น แนวทางการพัฒนา เป้าหมายความสำเร็จ 1. องค์กรแห่งความปลอดภัย 1. จัดทำแผนรักษาความปลอดภัย และแผนเผชิญเหตุ2. สร้างความตระหนักรู้ให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะในการรับมือภัยพิบัติและภัย คุกคามทุกรูปแบบ3. รายงานเหตุการณ์ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว เพื่อแก้ปัญหาได้ทันท่วงที 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีแผนรักษาความปลอดภัยและแผนเผชิญเหตุ ร้อยละ 1002. สถานศึกษามีการประเมินความเสี่ยงและมีกิจกรรมในการสร้างความตระหนักรู้ (Safety Awareness) หรือทักษะในการรับมือด้านความปลอดภัย Safety action ทุกรูปแบบ ร้อยละ 1003. สถานศึกษาที่เกิดเหตุ และรายงานเหตุการณ์ ร้อยละ 1004. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้น ร้อยละ 100 2. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ใช้ระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์กับสื่อออนไลน์ อย่างรวดเร็ว2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาสร้างเนื้อหา (Content)และผลิตสื่อดิจิทัลสำหรับการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กร 1. สถานศึกษามีช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ร้อยละ 1002. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาสร้างเนื้อหา (Content) และผลิตสื่อดิจิทัลสำหรับการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กร ร้อยละ 1003. […]

ค่านิยมขององค์กร

ค่านิยม “ รักษ์ความเป็นไทย ใจบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล สานความร่วมมือ “ คำนิยาม        รักษ์ความเป็นไทย หมายถึง การรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมไทย ตามสังคม พหุวัฒนธรรม       ใจบริการ หมายถึง ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทาย ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ให้ความเคารพผู้อาวุโส การอำนวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความกระตือรือร้นและเต็มใจ       ยึดหลักธรรมาภิบาล หมายถึง มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาค โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม และตรวจสอบได้       สานความร่วมมือ หมายถึง การร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษากับชุมชน องค์กรของรัฐ เอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เงื่อนไขความสำเร็จ ๑. ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่มีจุดอ่อนหรืออุปสรรค ให้ลดหรือหมดไป ๒. ดำเนินการความต่อเนื่องด้านนโยบายทุกระดับ ๓. […]

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ สร้างโอกาส พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามสมรรถนะที่จำเป็นคำนิยามวิสัยทัศน์ ๑. สร้างโอกาส หมายถึง การจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียน ได้รับโอกาส ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกช่วงวัย เป็นคนดี เก่งมีความสุข และมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็น ในศตวรรษที่ ๒๑ น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และพัฒนาผู้บริหารครู บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ๓. สมรรถนะที่จำเป็น หมายถึง สมรรถนะสำคัญของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช2560 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   พันธกิจ ๑. พัฒนาสถานศึกษาและระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีความปลอดภัย ๒. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา […]

1 2