ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

ผู้อำนวยการกลุ่ม

พี่กัลยา
นางกัลยา ทองพุ่ม
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์
S__25034775
นางสินุช ประสงค์สุข
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
พี่กลม
นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
S__3007028
นางพรภนา คำแป้น
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
S__26173522
นางช่อผกา บุญแนบ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
พี่แอะ-สมบูรณ์สายสะพาย
นางสมบูรณ์ วรรณทองศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
S__3678261
นางสุคนธ์ ติ้งคำ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
S__26173522
นางช่อผกา บุญแนบ
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พี่แอะ-มะปราง
นางอภิญญา ศิริรังษี
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัก-ขรก
นางสาวอรวรรณ พรหมชัย
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี