นางสาวอรวรรณ พรหมชัย
ปฏิบัติหน้าที่
นิติกรชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี