นางสินุช ประสงค์สุข

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวนิภา สายนุ้ย

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวสาน๊ะ ยีหมะ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายอดินันต์ หะมะ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางนูรียะห์ อาแวกะจิ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางเกตนิกา แว่นแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาววิภากุล บุญแนบ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางนุชนาถ จันทร์เกตุ

พนักงานราชการ

นางสาวนูรฮายาตี ดราวี

พนักงานราชการ