นางสินุช ประสงค์สุข

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวนิภา สายนุ้ย

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางสาวสาน๊ะ ยีหมะ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายอดินันต์ หะมะ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางนูรียะห์ อาแวกะจิ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางเกตนิกา แว่นแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางนุชนาถ จันทร์เกตุ

พนักงานราชการ

นางสาววิภากุล บุญแนบ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวนูรฮายาตี ดราวี

พนักงานราชการ

นางสาวจารุภัทร เทพเพชรรัตน์

พนักงานราชการ