นางสินุช ประสงค์สุข

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวนิภา สายนุ้ย

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางสาวสาน๊ะ ยีหมะ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาว ยามีละ หะยีอาซา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายอดินันต์ หะมะ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาว เจนจิรา มะโบะ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาว ผกามาศ ปานแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวนิฟิรดาวห์ สะมะแอ

พนักงานราชการ

นางสาว วาธินี แก้วแสงอ่อน

พนักงานราชการ

นางสาวนูรฮายาตี ดราวี

พนักงานราชการ