นางสินุช ประสงค์สุข

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวนิภา สายนุ้ย

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางสาวสาน๊ะ ยีหมะ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายอดินันต์ หะมะ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางนูรียะห์ อาแวกะจิ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางเกตนิกา แว่นแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

pngegg

นางสาวยามีละ หะยีอาซา

นักทรัพยากรบุคคล

pngegg

นางสาวนิฟิรดาวห์ สะมะแอ

พนักงานราชการ

pngegg

นางสาวเจนจิรา มะโบะ

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนูรฮายาตี ดราวี

พนักงานราชการ