นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวหยาดฟ้า สุวรรณนพ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
73
นางสาวเตือนใจ อินทโกศรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
74
นายชัรฟุดดิน หะยี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางซัลมา มะเกะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
70
นางสาวฐิตา วัจนาคมกุล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายณัฐกิตติ์ ปานถาวร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนาอีม๊ะ ราเซะบิง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางสาวศิริมา ชูสงค์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
87
นางสุมาลี พรหมจันทร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
76
นางสาวผกามาศ ปานแก้ว
พนักงานราชการ
86
นายมะรอซดี กาเดร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ