นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวหยาดฟ้า สุวรรณนพ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายชัรฟุดดิน หะยี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางซัลมา มะเกะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวฐิตา วัจนาคมกุล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายณัฐกิตติ์ ปานถาวร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนาอีม๊ะ ราเซะบิง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวศิริมา ชูสงค์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสุมาลี พรหมจันทร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นายมะรอซดี กาเดร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ