นางกัลยา ทองพุ่ม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวสุพรรณี แก้มสมศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นายธนพัต ศรีวิมล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวมุกรินทร์ เรืองประทุม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวบวรรัตน์ ชุลีนวน
พนักงานราชการ
นางศตพร มณีเนียม
พนักงานราชการ
นางสาวซารีป๊ะ โต๊ะแวอาลี
พนักงานราชการ
นางสาวดาริกา จันทร์สวัสดิ์
พนักงานราชการ
นางสาวอาซาน๊ะ ยามูสะนอ
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวนิตยา พลชัย
ลูกจ้างชั่วคราว