นางช่อผกา บุญแนบ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางสมบูรณ์ แซ่ลิ่ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสุมาลี แก้วชูเสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสุวันดี รัตนวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวพิมพ์พรรณ ยงยศยิ่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวดวงฤทัย เพชรมณี
พนักงานราชการ