นางสมบูรณ์ วรรณทองศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางสิรวีร์ โสตถิสถาวร
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ ร.ต.หญิง เกษร สิญญานันท์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางนวพร ทิศพ่วน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวปวีณี ปาแซ
นางพุทธวรรณ สายศรีโกศล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายรุสลี มูนีมูสี
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสาวปวีณี ปาแซ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายยาการียา หะมะ
พนักงานธุรการ ส 4
นายอนนท์ อุ่นอก
ช่างสี
นายสัญญา ไชยชะนะ
พนักงานธุรการ ส 4
นายสุธน บุญรอด
ช่างไฟฟ้า
นายถวิล ชุลีนวน
ช่างไฟฟ้า
นายฮุสเซ็น เบ็ญฮาวัน
พนักงานราชการ
นายดนุวัต ชูนุ้ย
พนักงานราชการ
นายประสิทธิ์ ขุนทอง
พนักงานราชการ
นายวิสุทธ์ แยนา
พนักงานราชการ
นางสาวเนตรนภิส บุญเกิด
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวนุสฮายาตี สาและ
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาววราภรณ์ คงสำเร็จ
ลูกจ้างชั่วคราว
นางแวซง แวสาแล๊ะ
ลูกจ้างชั่วคราว
นายธีรพันธ์ ขวัญพัทลุง
ลูกจ้างชั่วคราว
นายแวอาลี สิเดะ
ลูกจ้างชั่วคราว