บุคลากร (8)
นางสมบูรณ์ วรรณทองศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
บุคลากร (4)
นายรุสลี มูนีมูสี
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
บุคลากร (13)
ว่าที่ ร.ต.หญิง เกษร สิญญานันท์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
บุคลากร
นางพุทธวรรณ สายศรีโกศล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
บุคลากร (10)
นางสาวปวีณี ปาแซ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
บุคลากร (12)

นางสาววิภากุล บุญแนบ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

72
นายสัญญา ไชยชะนะ
พนักงานธุรการ ส 4
78
นายสุธน บุญรอด
ช่างไฟฟ้า
8
นายยาการียา หะมะ
พนักงานธุรการ ส 4
บุคลากร
นายวิสุทธ์ แยนา
พนักงานราชการ
บุคลากร (7)
นายประสิทธิ์ ขุนทอง
พนักงานราชการ
บุคลากร (12)
นายฮุสเซ็น เบ็ญฮาวัน
พนักงานราชการ
บุคลากร (6)
นางสาวเนตรนภิส บุญเกิด
ลูกจ้างชั่วคราว
3
นางสาวนุสฮายาตี สาและ
ลูกจ้างชั่วคราว
บุคลากร (2)
นางแวซง แวสาแล๊ะ
ลูกจ้างชั่วคราว
บุคลากร (19)
นายแวอาลี สิเดะ
ลูกจ้างชั่วคราว
บุคลากร (1)
นายธีรพันธ์ ขวัญพัทลุง
ลูกจ้างชั่วคราว