วิสัยทัศน์

สร้างโอกาส พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามสมรรถนะที่จำเป็น
คำนิยามวิสัยทัศน์

๑.สร้างโอกาส หมายถึง การจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียน ได้รับโอกาส ทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง เสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
๒.พัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกช่วงวัย เป็นคนดี เก่ง
มีความสุข และมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็น ในศตวรรษที่ ๒๑ น้อมนำ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ
มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และพัฒนาผู้บริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
๓.สมรรถนะที่จำเป็น หมายถึง สมรรถนะสำคัญของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2560 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 

พันธกิจ
๑. พัฒนาสถานศึกษาและระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีความปลอดภัย
๒. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา อย่างทั่วถึง
๓. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
๔. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ ที่ ๒๑
๕. ส่งเสริมสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี และเพื่อการบรรลุ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
๖. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่ง และ มาตรฐานวิชาชีพ
๗. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบท โดยใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล (Digital Technology) และสร้างภาคีเครือข่ายกับทุกภาคส่วน