ค่านิยม

“ รักษ์ความเป็นไทย ใจบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล สานความร่วมมือ “

คำนิยาม

       รักษ์ความเป็นไทย หมายถึง การรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมไทย ตามสังคม พหุวัฒนธรรม
       ใจบริการ หมายถึง ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทาย ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ให้ความเคารพผู้อาวุโส การอำนวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความกระตือรือร้นและเต็มใจ
       ยึดหลักธรรมาภิบาล หมายถึง มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาค โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม และตรวจสอบได้
       สานความร่วมมือ หมายถึง การร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษากับชุมชน องค์กรของรัฐ เอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

เงื่อนไขความสำเร็จ

๑.ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่มีจุดอ่อนหรืออุปสรรค ให้ลดหรือหมดไป
๒.ดำเนินการความต่อเนื่องด้านนโยบายทุกระดับ
๓.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษามีแผนและ
กลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ และกำหนดเวลาที่เหมาะสม
๔.การได้รับการสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และบริหาร
จัดการอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมภารกิจ และนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการ
สนับสนุนทรัพยากรดังกล่าว
๕.การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และ
สถานศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้หน่วยงาน องค์กร และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยผู้บริหารทุกระดับต้องให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ การติดตาม การประเมินผล
โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ของงานและการทำงานแบบมีส่วนร่วม ที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผ่านระบบการติดตาม ประเมินผล
ที่ทันสมัย โดยการใช้เทคโนโลยี
๖.การสร้างและประสานเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเป็น
ระบบทั้งหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน องค์กรอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตาม
แผนและขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้รับผิดชอบการสร้างและประสานเครือข่ายความ
ร่วมมือที่ชัดเจน

ภาพแห่งความสำเร็จ

                 “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ผู้เรียนทุกช่วงวัย เป็นคนดี เก่ง มีความสุข และมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็น ในศตวรรษที่ ๒๑ น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มาสมรรถนะตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน”