แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566

แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565(ปรับปรุง)

โครงการนอกแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565

แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564(ปรับปรุง)

แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการนอกแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(งบ สพฐ.และหน่วยงานอื่น)

แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563

แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 (ปรับปรุง)