แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567

แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566

แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565(ปรับปรุง)

แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการนอกแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564(ปรับปรุง)

แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการนอกแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(งบ สพฐ.และหน่วยงานอื่น)

แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563

แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 (ปรับปรุง)