คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือประเมินผลสัมฤทธิ์ ผอ.ร.ร.
 คู่มือการประเมินสัมฤทธิผลรอง ผอ.รร
แนวปฏิบัติขอเงินเพิ่มพิเศษ (พ.ส.ร.)
หลักเกณฑ์การย้ายครู
แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
แนวปฏิบัติเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ
พระราชบัญญัติเหรียญราชการชายแดน
ระเบียบการไปราชการ
ระเบียบการลาข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน+สิทธิของผู้ได้รับพระราชทาน
ระเบียบว่าด้วยบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
 ว 1 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก38 ค. (2)เพื่อบรรจุตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ว 2 การอนุมัติให้การลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย
ว 3 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
ว 4 การลดระยะเวลาสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะฯ
ว 5 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ว 6 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา สังกัดสำนักปลัด
ว 7 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ว 8 ซักซ้อม การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี 2564
ว 9 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู
ว 10 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ว 11 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
ว 12 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา
ว 13 แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต
 ว 14 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือหน่วยงานหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
ว 23 (หลักเกณฑ์อัตรากำลังฯ)
หลักกณฑ์การบริหารบุคคล เรื่อง ทุนการศึกษาสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
หลักเกณฑ์ประเมินครูผู้ช่วย
เเนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือน 38 ค. (2)