หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานอัตรากำลังและกำหนดวิทยฐานะ

(1.1)หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565

(1.2)หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลัง ในสถานศึกษา

(1.3)มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ

(1.4)มาตรฐานตำแหน่ง 38 ค.(2)

(1.5)การลดระยะเวลาสำหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะฯ

(1.6)หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (ตำแหน่งครู)

(1.7)หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา)

(1.8)หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา)

(1.9)คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ (ครู)

(1.10)คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ (ผู้บริหารสถานศึกษา)

O27(1.11)หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (ตำแหน่งศึกษานิเทศก์)

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

(2.1)คู่มือการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

(2.2)หลักเกณฑ์ประเมินครูผู้ช่วย

(2.3)หลักเกณฑ์การย้ายครู

(2.4)หลักกเกณฑ์ย้าย ศน.

(2.5)หลักเกณฑ์ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

(2.6)หลักเกณฑ์ย้าย-โอนบุคลากร 38ค.(2)

(2.7)หลักเกณฑ์คัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ.

(2.8) กำหนดความรู้และทักษะที่สำคัญของข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา

(2.9)คู่มือสมถรรนะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(2.10)ระเบียบ กคศ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการ 2548

กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

(3.1) ระเบียบ ก.ค.ศ. การส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการครูไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน

(3.2)คู่มือการไปศึกษาต่อ-ฝึกอบรม-ดูงาน

(3.3)คู่มือการอนุมัติไปราชการภายในและต่างปร

(3.4)หลักเกณฑ์พัฒนาบุคลากรและการยกย่องเชิดชูเกียรติ

(3.5)หลักเกณฑ์ เรื่องทุนการศึกษาละบุคลากรทางการศึกษาใน จ.ช.ต.

(3.6)การอนุมัติให้การลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย

(3.7)มอบอำนาจการรไปราชการ

(3.8) คู่มือการประเมินสัมฤทธิผลรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

(3.9)คู่มือประเมินสัมฤทธิผล ผู้อำนวยการสถานศึกษา

กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

(4.1)เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ

(4.2)การขอพระราชทานเครื่งราชฯ

(4.3)ระเบียบการลาข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ

(4.4)การจัดทำทะเบียนประวัติฯ

กลุ่มงานวินัยและนิติกร

(5.1)คู่มือการปฏิบัติงาน การดำเนินการทางวินัย

(5.2)คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน

(5.3)คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

งานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล

(6.1)ระเบียบงานสารบรรณ