หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานอัตรากำลังและกำหนดวิทยฐานะ

(1.1)หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565

(1.2)หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลัง ในสถานศึกษา

(1.3)มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ

(1.4)มาตรฐานตำแหน่ง 38 ค.(2)

(1.5)การลดระยะเวลาสำหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะฯ

(1.6)หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (ตำแหน่งครู)

(1.7)หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา)

(1.8)หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (ตำแหน่งศึกษานิเทศก์)

(1.9)หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา)

(1.10)คู่มือ PA ว9-2564
(ตำแหน่ง ครู)

(1.11)คู่มือ PA ว10-2564
(ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา)

(1.12)คู่มือ PA ว11-2564
(ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์)

(1.13)คู่มือ PA ว12-2564
(ตำแหน่ง ผู้บริหารการศึกษา)

(1.14)การแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลัง ในสถานศึกษา

(1.15)แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

(1.16)เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนด
ให้มีในสถานศึกษา

(1.17)คู่มือการดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

(1.18)หลักเกณฑ์ว่าด้วยการกำหนดจำนวน องค์ประกอบ วิธีการได้มา ของ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

(2.1)คู่มือการสอบแข่งขันฯ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

(2.2)แนวปฏิบัติการขึ้นบัญชี

(2.3)หลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม

(2.4)หลักเกณฑ์คัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ.

(2.5)หลักเกณฑ์ย้ายครู

(2.6)หลักเกณฑ์ย้ายศึกษานิเทศก์

(2.7)หลักเกณฑ์ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

(2.8)หลักเกณฑ์การคัดเลือก
ผู้บริหารสถานศึกษา

(2.9)หลักเกณฑ์ย้าย-เปลี่ยนตำแหน่ง38ค(2)

(2.10) กำหนดความรู้และทักษะที่สำคัญของข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา

(2.11)คู่มือสมถรรนะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(2.12)ระเบียบ กคศ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการ 2548

(2.13) คู่มือการประเมินสัมฤทธิผลรอง ผอ.รร.)

(2.13) คู่มือการประเมินสัมฤทธิผลรอง ผอ.รร.)

(2.14)คู่มือประเมินสัมฤทธิผลผอ.รร.

(2.15)คู่มือประเมินสัมฤทธิผล รองผอ.สพท.

(2.16)คู่มือประเมินสัมฤทธิผล ผอ.สพท.

(2.17)หลักเกณฑ์ประเมินสัมฤทธิผล ศน.

(2.18) หลักเกณฑ์การคัดเลือก รองผอ.เขต

(2.19) หลักเกณฑ์การคัดเลือก ผอ.เขต

(2.20)หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

(3.1) ระเบียบ ก.ค.ศ. การส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการครูไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน

(3.2)คู่มือการไปศึกษาต่อ-ฝึกอบรม-ดูงาน

(3.3)คู่มือการอนุมัติไปราชการภายในและต่างปร

(3.4)หลักเกณฑ์พัฒนาบุคลากรและการยกย่องเชิดชูเกียรติ

(3.5)หลักเกณฑ์ เรื่องทุนการศึกษาละบุคลากรทางการศึกษาใน จ.ช.ต.

(3.6)การอนุมัติให้การลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย

(3.7)มอบอำนาจการรไปราชการ

(3.8) คู่มือการประเมินสัมฤทธิผลรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

(3.9)คู่มือประเมินสัมฤทธิผล ผู้อำนวยการสถานศึกษา

กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

(4.1)หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน.ค่าจ้าง.ค่าตอบแทน

(4.2)ระเบียบการลาข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ

(4.3)การขอพระราชทานเครื่งราช


(4.4)การจัดทำทะเบียนประวัติฯ

(4.5)หลักเกณฑ์ การขอมีบัตร
ประจำตัวเจ้าหน้าที

(4.6)หลักเกณฑ์ การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชฯ

(4.7)หลักเกณฑ์ ระเบียบการลา
ของข้าราชการฯ

(4.8)หลักเกณฑ์นายทะเบียนถือจ่าย

กลุ่มงานวินัยและนิติกร

(5.1)คู่มือการปฏิบัติงาน การดำเนินการทางวินัย

(5.2)คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน

(5.3)คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

งานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล

(6.1)ระเบียบงานสารบรรณ