รายงานผลการดำเนินการ
หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด