ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 ถึง 2580 (ฉบับย่อ)
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 ถึง 2580
สรุปแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ
แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
แผนปฏิรูปประเทศ
ตัวอย่างการวิเคราะห์ความสอดคล้องโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
จัดทำแผน-จัดทำรายงานประจำปี-ทบทวนผลการดำเนินงาน
พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
เสริมสร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
ตัวอย่างการวิเคราะห์โครงการเกี่ยวกับ DLTV
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ครูคลังสมอง (จ้างบุคลากรวิทย์-คณิต)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
ธุรการครบวงจร
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
การรับนักเรียน
โครงการที่ดำเนินการในลักษณะ 5ส
การศึกษาทางเลือก
โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
โครงการยกระดับคุณภาพวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประถมศึกษา
ระบบควบคุมภายใน
การพัฒนาการนิเทศ
การพัฒนาครูผู้ช่วย
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน หรือ Thai school lunch
โครงการ RT ปี 2564 (สทศ.)
โครงการ NT ปี 2564 (สทศ.)
จ้างครูต่างประเทศ English for All
โครงการป้องกัน COVID-19
วันมหาธีรราชเจ้า
โครงการประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและอื่นๆ
พัฒนาการจัดการศึกษาเรียนรวม
โครงการ O-NET และ PISA ปี 2564
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปฐมวัย
โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนววิถีพุทธ
ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา-บุคคลดีเด่น
พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning
การพัฒนาครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ
อบรมการจัดทำและตรวจสอบแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา
โครงการเกี่ยวกับสภานักเรียน
พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย
การพัฒนาระบบ-จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย-การพัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง
การตรวจสอบภายใน