นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา

นางสาวหยาดฟ้า สุวรรณนพ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวเตือนใจ อินทโกศรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายชัรฟุดดีน หะยี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางซัลมา มะเกะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวฐิตา วัจนาคมกุล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายณัฐกิตติ์ ปานถาวร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนาอีม๊ะ ราเซะบิง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางสาวผกามาศ ปานแก้ว
พนักงานราชการ
นางสาวเนตรนภิส คงทอง
ลูกจ้างชั่วคราว