“ ทำงานอย่างสร้างสรรค์ ประสานความร่วมมือ บริการฉับไว ใส่ใจคุณภาพ ”
DOWNLOAD FILE คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามฯ
“ คำแนะนำ การใช้โปรแกรมเพศวิถีศึกษาออนไลน์”
ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษา
พัฒนาเว็บไซต์ โดย นางสาวศิริมา ชูสงค์(ศน.โจแอน) ศึกษานิเทศก์ & นางสาวผกามาศ ปานแก้ว (กล้วย) พนักงานราชการ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต 2