นางสาวสุภาวดี ขุมทอง

รอง ผอ.สพป.ปน 2

นางพรภนา คำแป้น

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางยุวารี สะมาแอ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวสาวิตรี สาและบู

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวอุบลวรรณ ธรรมโชติ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางมารีย๊ะ มูนีมูสี

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางพรรณวดี แก้วพิมล

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายจิรัฏฐ์ สิทธิอุเป

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวมารีนี ยามา

นักจิตวิทยา

นายดนุวัต ชูนุ้ย

พนักงานราชการ

E-Service

ระบบ Smart Area

ระบบปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน

ระบบรายงาน
อาหารกลางวัน

ระบบรายงาน
อาหารเช้า

Scroll to Top