งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะ
 • งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน
 • งานปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง
 • งานจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
 • งานบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • งานเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่มิใช่ลักษณะงาน
  จ้างเหมาบริการ (ว่าง)
  เป็นตำแหน่งพนักงานราชการ
 • งานบริหารพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราว
  ตามกรอบที่ได้รับจัดสรร
 • งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ