วิสัยทัศน์

         กลุ่มบริหารงานบุคลคล มุ่งมั่นให้สถานศึกษามีอัตรากำลังเพียงพอในการจัดการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนสมรรถนะการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าในวิชาชีพ และการประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม

พันธกิจ

        1. สถานศึกษามีอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอสำหรับการจัดการศึกษา
        2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทุกรูปแบบ เพื่อสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่และความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ
        3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพโดยยึดมั่นในระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรมอย่างมีมาตรฐานวิชาชีพ

เป้าประสงค์

        1. สถานศึกษาในสังกัดทุกโรง มีอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน
        2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับได้รับการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรณนะในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพสู่ความเจริญความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
        3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับรักษาระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม อย่างเคร่งครัด

ค่านิยม

    “ ทำงานอย่างสร้างสรรค์ ประสานความร่วมมือ บริการฉับไว ใส่ใจคุณภาพ ”