กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะ

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

งานธุรการ