งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
 • งานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู
 • งานคัดเลือกข้าราชการบรรจุตำแหน่งศึกษานิเทศก์
 • งานสรรหาลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน
 • งานจ้างลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา
 • งานแข่งขันเพื่อบรรจุครู 38 ค.(2)
 • งานคัดเลือกครูเพื่อบรรจุในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
 • งานคัดเลือกบรรจุนักเรียนทุน
 • งานขอช่วยราชการของข้าราชการครู
 • งานสรรหาพนักงานราชการ
 • รับโอนพนักงานท้องถิ่นเข้าบรรจุครู
 • ขอบรรจุและแต่งตั้ง (กรณีของใช้บัญชี)
 • งานเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม
 • งานแต่งตั้ง (ย้าย) ครู ซึ่งมีหน้าที่สอนภายในหน่วยงาน
 • งานแต่งตั้งย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 • งานแต่งตั้งย้ายบุคลากรอื่น
 • งานขอโอนข้าราชการครู
 • งานรับโอนข้าราชการครู
 • งานรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นมาบรรจุครู
 • งานแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง
 • งานแต่งตั้งรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
 • งานแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน
  เขตพื้นที่การศึกษา
 • งานตัดโอนตำแหน่งครูไปสังกัดปกครองส่วนท้องถิ่น
 • งานทดลองปฏิบัติหน้าที่
 • งานออกจากราชการ
 • งานขอกลับเข้ารับราชการ
 • งานลาออกจากราชการของพนักงานราชการ
 • งานมาตรการกำหนดคนภาครัฐ (เกษียณก่อนกำหนด)
 • งานดำเนินการจ้างครูชาวต่างชาติ
 • งานคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเริ่มต้นจากระดับปฏิบัติงาน
 • งานคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
  ระดับชำนาญการพิเศษลงมา
 • งานคัดเลือกเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับอาวุโส
 • งานประเมินผลงานบุคคลให้ดำรงตำแหน่งว่าง
 • งานประเมินผลงานสูงกว่า 1 ระดับ และมีผู้ครองผู้แล้ว
 • งานคัดเลือกเพื่อเลื่อนตำแหน่งระดับควบ