งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
 • งานถือจ่ายเงินเดือนประจำปี
 • งานจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้าง
 • งานจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะเพิ่มเติม
 • งานจัดทำหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน
 • งานขอรับเงินรางวัลประจำปี
 • งานดำเนินการขอถือจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน
 • งานเลื่อนขั้นค่าจ่างลูกจ้างประจำ
 • งานขอเงินค่าตอบแทน
 • งานดำเนินการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการ
 • งานขอปรับวุฒิการศึกษา
 • งานทะเบียนประวัติ
 • งานจัดทำแฟ้มประวัติ ก.พ.7
 • งานจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติบันทึกการเปลี่ยนแปลง
 • การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด
 • งานเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล
 • ขอเพิ่มวุฒิในประวัติ
 • งานบันทึกวันลาประจำปี
 • งานดำเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติที่ออกจากราชการ
 • งานเข้าเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญ
 • งานสมัคร กสจ.
 • งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • งานจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • จัดทำทะเบียนคุมการรับจ่ายดวงตราฯ
 • จัดทำทะเบียนคุมเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • งานคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • การขอแก้ไขคำผิดในราชกิจจานุเบกษา
 • งานขอเสนอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์
 • การขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน
 • งานขอทำบัตรประจำตัว
 • งานขอหนังสือรับรอง
 • งานขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลา
 • ขออนุญาตลาเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลา
 • งานยกเว้นขอรับราชการทหาร
 • งานขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกทหาร
 • งานขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ การขอพระราชทานดิน การขอพระราหีบศพ
 • งานเกษียณอายุราชการ
 • งานเกษียณอายุลูกจ้าง