งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
  • งานฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ
  • งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ ต่างประเทศ
  • งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • การจัดทำมาตรฐาน คุณภาพงาน กำหนดภาระงานขั้นต่ำและเกณฑ์การประเมินสำหรับข้าราชการ
  • การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาอบรมดูงาน และการไปราชการ