งานวินัยและนิติการ
  • งานกฎหมายและการดำเนินคดีของรัฐ
  • ดำเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ
  • การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
  • การคุ้มครองคุณธรรมและจริยธรรม
  • การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ