กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสินุช ประสงค์สุข นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวนิภา สายนุ้ย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นางสาวสาน๊ะ ยีหมะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางสาว ยามีละ หะยีอาซา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นายอดินันต์ หะมะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นางสาว เจนจิรา มะโบะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นางสาว ผกามาศ ปานแก้ว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นางสาวนิฟิรดาวห์ สะมะแอ พนักงานราชการ นางสาว วาธินี แก้วแสงอ่อน พนักงานราชการ นางสาวนูรฮายาตี ดราวี พนักงานราชการ

กลุ่มอำนวยการ

นางสมบูรณ์ วรรณทองศรี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นายรุสลี มูนีมูสี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ว่าที่ ร.ต.หญิง เกษร สิญญานันท์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นางพุทธวรรณ สายศรีโกศล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นางสาวปวีณี ปาแซ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นางสาววิภากุล บุญแนบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นายสัญญา ไชยชะนะ พนักงานธุรการ ส 4 นายสุธน บุญรอด ช่างไฟฟ้า นายยาการียา หะมะ พนักงานธุรการ ส 4 นายวิสุทธ์ แยนา พนักงานราชการ นายประสิทธิ์ ขุนทอง พนักงานราชการ นายฮุสเซ็น เบ็ญฮาวัน พนักงานราชการ นางสาวเนตรนภิส บุญเกิด ลูกจ้างชั่วคราว นางสาวนุสฮายาตี สาและ ลูกจ้างชั่วคราว นางแวซง แวสาแล๊ะ ลูกจ้างชั่วคราว นายแวอาลี สิเดะ ลูกจ้างชั่วคราว นายธีรพันธ์ […]

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

นางกัลยา ทองพุ่ม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวสุพรรณี แก้มสมศรี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นายธนพัต ศรีวิมล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นางสาวมุกรินทร์ เรืองประทุม นักวิชาการพัสดุชำนาญการ นางสาวบวรรัตน์ ชุลีนวน พนักงานราชการ นางศตพร มณีเนียม พนักงานราชการ นางสาวซารีป๊ะ โต๊ะแวอาลี พนักงานราชการ นางสาวดาริกา จันทร์สวัสดิ์ พนักงานราชการ นางสาวอาซาน๊ะ ยามูสะนอ ลูกจ้างชั่วคราว นางสาวนิตยา พลชัย ลูกจ้างชั่วคราว

กลุ่มนิเทศฯ

นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวหยาดฟ้า สุวรรณนพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายชัรฟุดดิน หะยี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางซัลมา มะเกะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวฐิตา วัจนาคมกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายณัฐกิตติ์ ปานถาวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวนาอีม๊ะ ราเซะบิง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวศิริมา ชูสงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสุมาลี พรหมจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นายมะรอซดี กาเดร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

1 2