กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสินุช ประสงค์สุข นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวนิภา สายนุ้ย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นางสาวสาน๊ะ ยีหมะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นายอดินันต์ หะมะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นางนูรียะห์ อาแวกะจิ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางเกตนิกา แว่นแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นางนุชนาถ จันทร์เกตุ พนักงานราชการ นางสาววิภากุล บุญแนบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นางสาวนูรฮายาตี ดราวี พนักงานราชการ นางสาวจารุภัทร เทพเพชรรัตน์ พนักงานราชการ

กลุ่มอำนวยการ

นางสมบูรณ์ วรรณทองศรี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางนวพร ทิศพ่วน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ว่าที่ ร.ต.หญิง เกษร สิญญานันท์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นางพุทธวรรณ สายศรีโกศล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นายรุสลี มูนีมูสี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ นางสาวปวีณี ปาแซ เจ้าพนักงานธุรการ นายยาการียา หะมะ พนักงานธุรการ ส 4 นายถวิล ชุลีนวน ช่างไฟฟ้า นายอนนท์ อุ่นอก ช่างสี นายสัญญา ไชยชะนะ พนักงานธุรการ ส 4 นายสุธน บุญรอด ช่างไฟฟ้า นายฮุสเซ็น เบ็ญฮาวัน พนักงานราชการ นายประสิทธิ์ ขุนทอง พนักงานราชการ นายวิสุทธ์ แยนา พนักงานราชการ นางสาวเนตรนภิส บุญเกิด ลูกจ้างชั่วคราว นางแวซง แวสาแล๊ะ ลูกจ้างชั่วคราว นายธีรพันธ์ […]

กลุ่มนโยบายและแผน

นางช่อผกา บุญแนบ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสมบูรณ์ แซ่ลิ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสุวันดี รัตนวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสาวสุมาลี แก้วชูเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสาวดวงฤทัย เพชรมณี พนักงานราชการ

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

นางกัลยา ทองพุ่ม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวสุพรรณี แก้มสมศรี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นายธนพัต ศรีวิมล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นางสาวมุกรินทร์ เรืองประทุม นักวิชาการพัสดุชำนาญการ นางสาวบวรรัตน์ ชุลีนวน พนักงานราชการ นางศตพร มณีเนียม พนักงานราชการ นางสาวซารีป๊ะ โต๊ะแวอาลี พนักงานราชการ นางสาวดาริกา จันทร์สวัสดิ์ พนักงานราชการ นางสาวนิตยา พลชัย ลูกจ้างชั่วคราว นางสาวอาซาน๊ะ ยามูสะนอ ลูกจ้างชั่วคราว นางสาวพิมพ์พรรณ ยงยศยิ่ง ลูกจ้างชั่วคราว

กลุ่มนิเทศฯ

นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวหยาดฟ้า สุวรรณนพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวเตือนใจ อินทโกศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายชัรฟุดดิน หะยี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางซัลมา มะเกะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวฐิตา วัจนาคมกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายณัฐกิตติ์ ปานถาวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวนาอีม๊ะ ราเซะบิง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางสาวศิริมา ชูสงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางสุมาลี หรหมจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางสาวผกามาศ ปานแก้ว พนักงานราชการ นายมะรอซดี กาเดร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางอัญชลี พลสิทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางยุวารี สะมาแอ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวสาวิตรี สาและบู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางมารีย๊ะ มูนีมูสี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นางสาวอุบลวรรณ ธรรมโชติ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นางพรรณวดี แก้วพิมล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ นางสาวมารีนี ยามา พนักงานราชการ นายดนุวัต ชูนุ้ย พนักงานราชการ นางนูรไอนี ขุมนาค พนักงานราชการ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางพรภนา คำแป้น ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร นายศักดิ์ชาย สังข์ไข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ นายวรวุฒิ สุวรรณะ พนักงานราชการ นายจิรัฏฐ์ สิทธิอุเป ลูกจ้างชั่วคราว

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสุคนธ์ ติ้งคำ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นางรัชรินทร์ ส้องสง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

1 2