นางสุคนธ์ ติ้งคำ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นางรัชรินทร์ ส้องสง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
นางสาวบวรรัตน์ ชุลีนวน
พนักงานาราชการ