เป้าประสงค์
1. ผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
3. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ผู้เรียน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรมมีงานทำ-มีอาชีพ เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
5. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมือง ศีลธรรมและประชาธิปไตย
6. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความรู้และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศเต็มตามศักยภาพ
7. ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างรอบด้าน ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย มีจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข
8. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมีสมรรถนะ ความรู้
ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพรวมทั้งจิต
วิญญาณความเป็นครู
9. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีวินัยทางการเงิน ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
10 สถานศึกษาจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาที่ถูกต้อง และมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals: SDGs) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
11.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ มีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
12. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ (Big Data) มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลอย่างเป็นระบบ มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน