นางพรภนา คำแป้น
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางยุวารี สะมาแอ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวสาวิตรี สาและบู
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวอุบลวรรณ ธรรมโชติ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางมารีย๊ะ มูนีมูสี มูนีมูสี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางพรรณวดี แก้วพิมล แก้วพิมล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายจิรัฏฐ์ สิทธิอุเป สิทธิอุเป
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายดนุวัต ชูนุ้ย ชูนุ้ย
พนักงานราชการ
นางสาวมารีนี ยามา ยามา
พนักงานราชการ