นางอัญชลี พลสิทธิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางยุวารี สะมาแอ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวสาวิตรี สาและบู
นางมารีย๊ะ มูนีมูสี
นางมารีย๊ะ มูนีมูสี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอุบลวรรณ ธรรมโชติ
นางพรรณวดี แก้วพิมล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
นางสาวมารีนี ยามา
พนักงานราชการ
นางนูรไอนี ขุมนาค
พนักงานราชการ