นางช่อผกา บุญแนบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายศักดิ์ชาย สังข์ไข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ