นางพรภนา คำแป้น
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
นายศักดิ์ชาย สังข์ไข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นายวรวุฒิ สุวรรณะ
พนักงานราชการ
นายจิรัฏฐ์ สิทธิอุเป
ลูกจ้างชั่วคราว