อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 คำสั่งมอบหมายงาน สพป.ปัตตานี เขต 2 รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ กลุ่มนโยบายและแผน หน่วยตรวจสอบภายใน

1 2