ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

ผู้อำนวยการกลุ่ม

พี่กัลยา
นางกัลยา ทองพุ่ม
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
S__25034775
นางสินุช ประสงค์สุข
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
พี่กลม
นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Screenshot_1
นางอัญชลี พลสิทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
S__26173522
นางช่อผกา บุญแนบ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
พี่แอะสมบูรณ์
นางสมบูรณ์ วรรณทองศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
พี่สุ
นางสุคนธ์ ติ้งคำ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
S__26173522
นางช่อผกา บุญแนบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยี
S__25034775
นางสินุช ประสงค์สุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
S__25034775
นางสินุช ประสงค์สุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี