นางสินุช ประสงค์สุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางอภิญญา ศิริรังษี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นายอดินันต์ หะมะ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางเกตนิกา แว่นแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน