พี่เจี๊ยบ
นางสิรวีร์ โสตถิสถาวร
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นวพร
นางนวพร ทิศพ่วน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เกษร
ว่าที่ ร.ต.หญิง เกษร สิญญานันท์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รูปราชการลี
นายรุสลี มูนีมูสี
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
puttawan
นางพุทธวรรณ สายศรีโกศล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ภาพบุคลากร_๒๑๐๖๓๐_197
นางสาวปวีณี ปาแซ
เจ้าพนักงานธุรการ
แบตา
นายยาการียา หะมะ
พนักงานธุรการ ส 4
พี่เอ้)
นายสัญญา ไชยชะนะ
พนักงานธุรการ ส 4
พี่นน
นายอนนท์ อุ่นอก
ช่างสี
พี่แขก
นายสุธน บุญรอด
ช่างไฟฟ้า
พี่วิล
นายถวิล ชุลีนวน
ช่างไฟฟ้า
อุสเซน
นายฮุสเซ็น เบ็ญฮาวัน
พนักงานราชการ
155กบ
นายดนุวัต ชูนุ้ย
พนักงานราชการ
ปืน
นางสาวนูรไอนี ขุมนาค
พนักงานราชการ
ภาพบุคลากร_๒๑๐๖๓๐_92
นายประสิทธิ์ ขุนทอง
พนักงานราชการ
กะซง
นางแวซง แวสาแล๊ะ
ลูกจ้างชั่วคราว
นูฮายาตี
นางสาวนุสฮายาตี สาและ
ลูกจ้างชั่วคราว
กุ้ง
นางสาววราภรณ์ คงสำเร็จ
ลูกจ้างชั่วคราว
ภาพบุคลากร_๒๑๐๖๓๐_101
นายธีรพันธ์ ขวัญพัทลุง
ลูกจ้างชั่วคราว
156560
นายแวอาลี สิเดะ
ลูกจ้างชั่วคราว