พัณณี
นางพัณณี คงสะวะคุณ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
พี่เจี๊ยบ
นางสิรวีร์ โสตถิสถาวร
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
นวพร
นางนวพร ทิศพ่วน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เกษร
ว่าที่ ร.ต.หญิง เกษร สิญญานันท์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รูปราชการลี
นายรุสลี มูนีมูสี
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
puttawan
นางพุทธวรรณ สายศรีโกศล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ภาพบุคลากร_๒๑๐๖๓๐_197
นางสาวปวีณี ปาแซ
เจ้าพนักงานธุรการ
พี่นึก
นายสมนึก นิลวิเชียร
พนักงานธุรการ ส 4
พี่เอ้)
นายสัญญา ไชยชะนะ
พนักงานธุรการ ส 4
แบตา
นางพุทธวรรณ สายศรีโกศล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
พี่นน
นายอนนท์ อุ่นอก
ช่างสี
พี่แขก
นายสุธน บุญรอด
ช่างไฟฟ้า
พี่วิล
นายถวิล ชุลีนวน
ช่างไฟฟ้า
อุสเซน
นายฮุสเซ็น เบ็ญฮาวัน
พนักงานธุรการ
155กบ
นายดนุวัต ชูนุ้ย
พนักงานธุรการ
ปืน
นางสาวนูรไอนี ขุมนาค
พนักงานธุรการ
ภาพบุคลากร_๒๑๐๖๓๐_92
นายประสิทธิ์ ขุนทอง
พนักงานราชการ
นายอมร บัวสุวรรณ
ช่างสี
กะซง
นางแวซง แวสาแล๊ะ
ลูกจ้างชั่วคราว
นูฮายาตี
นางสาวนุสฮายาตี สาและ
ลูกจ้างชั่วคราว
กุ้ง
นางสาววราภรณ์ คงสำเร็จ
ลูกจ้างชั่วคราว
ภาพบุคลากร_๒๑๐๖๓๐_101
นายธีรพันธ์ ขวัญพัทลุง
ลูกจ้างชั่วคราว
pngegg
นายแวอาลี สิเดะ
ลูกจ้างชั่วคราว
Message us