นางสมบูรณ์ วรรณทองศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางนวพร ทิศพ่วน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ว่าที่ ร.ต.หญิง เกษร สิญญานันท์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางพุทธวรรณ สายศรีโกศล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายรุสลี มูนีมูสี
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสาวปวีณี ปาแซ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายยาการียา หะมะ
พนักงานธุรการ ส 4
นายถวิล ชุลีนวน
ช่างไฟฟ้า
นายอนนท์ อุ่นอก
ช่างสี
นายสัญญา ไชยชะนะ
พนักงานธุรการ ส 4
นายสุธน บุญรอด
ช่างไฟฟ้า
นายฮุสเซ็น เบ็ญฮาวัน
พนักงานราชการ
นายประสิทธิ์ ขุนทอง
พนักงานราชการ
นายวิสุทธ์ แยนา
พนักงานราชการ
นางสาวเนตรนภิส บุญเกิด
ลูกจ้างชั่วคราว
นางแวซง แวสาแล๊ะ
ลูกจ้างชั่วคราว
นายธีรพันธ์ ขวัญพัทลุง
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวนุสฮายาตี สาและ
ลูกจ้างชั่วคราว
นายแวอาลี สิเดะ
ลูกจ้างชั่วคราว