การดำเนินการคัดเลือกรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ
คู่มือการประเมินคุณธธรมและความโปร่งใส
การดำเนินการประเมินสัมฤทธิผล ผอ รร – รองผอ รร
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินงานประเมินวิทยฐานะ
ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
การดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคล เรื่องอัตรากำลัง.
การเลื่อนเงินเดือน
 การดำเนินการด้านบริหารงานบุคคล (การพัฒนาก่อนแต่งตั้งเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ)
การดำเนินการด้านบริหารงานบุคคล เรื่อง ทุนการศึกษาสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
การดำเนินการด้านบริหารงานบุคคล (ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ)
การดำเนินการด้านบริหารงานบุคคล (ส่งเสริมเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์)
การเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
ขั้นตอนครูผู้ช่วยเป็นครู
ขั้นตอนนศ.ทุนเป็นข้าราชการ