คู่มือปฏิบัติงาน นางสินุช ประสงค์สุข
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงาน นางอภิญญา ศิริรังษี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวสาน๊ะ ยีหมะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวนิภา สายนุ้ย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
คู่มือปฏิบัติงาน นางนูรียะห์ อาแวกะจิ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
คู่มือปฏิบัติงาน นางซูไรนา สิเดะ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
คู่มือปฏิบัติงาน นายอดินันต์ หะมะ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
คู่มือปฏิบัติงาน น.ส. อรวรรณ พรหมชัย
นิติกรชำนาญการ
คู่มอืปฏิบัติงงาน นางเกตนิกา แว่นแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาววิภากุล บุญแนบ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงานนางสาวนุชนาถ จันทร์เกตุ
พนักงานราชการ
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวนูรฮายาตี ดราวี
พนักงานราชการ