สรุปผลการดำเนินการทางวินัย ร้องเรียน

สถิติการยืม ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16

สถิติผู้เข้ารับรางวัลประเภทต่างๆ

สถิติการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะฯ

สถิติการประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน

ข้อมูลสถิติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

ข้อมูลสถิติครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการศึกษาต่อภายในประเทศ

ข้อมูลสถิติการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและบัตรข้าราชการบำนาญ

ข้อมูลสถิติการลาของสนง.สพป.ปัตตานี เขต 2

ข้อมูลสถิติการยืมผลงานทางวิชาการ

สถิติการให้บริการกลุ่มนิเทศฯ

สถิติการให้บริการกลุ่มอำนวยการ

สถิติการใช้งานเว็บไซต์