บันทึกข้อความรายงานผลความพึงพอใจ

 

สรุปผลความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา ปี 2565

รายงานผลการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2565