(1)ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HRMS

(2)การดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการ

(3)การดำเนินการบรรจุนักศึกษาทุนเข้ารับราชการ

(4)การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

(5)การจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

(6)การจ้างลูกจ้างจากเงินนอกงบประมาณ

(7)การย้ายข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู

(8)การประเมินสัมฤทธิผลผู้บริหาร

(9)บัญชีทะเบียนคุมถือจ่ายอัตราเงินเดือน

(10)การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลา

(11)การเลื่อนค่าจ้างพนักงานราชการ

(12)การรายงานวันลา

(13)การเสนอขอเครื่องราชฯ

(14)การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(15)การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาตนเองID Plan)

(16)การดำเนินโครงการปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่

(17)การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

(18)การดำเนินโครงการฯรางวัล Perfect Teacher Award

(19)การดำเนินงานประเมินวิทยฐานะ(2566)

(20)การดำเนินทางวินัย