การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
รักษาความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา ประจำปี 2566