แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 พ.ศ. 2566-2570 ฉบับทบทวน

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 พ.ศ. 2566-2570

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 (ฉบับปรับปรุง)พ.ศ. 2564-2565

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 พ.ศ. 2563-2567