Title of the document รักษ์ความเป็นไทย ใจบริการ ยึดหลักธรรมภิบาล สานความร่วมมือ

ข่าวกิจกรรม เขตพื้นที่

ข่าวประชาสัมพันธ์ เขตพื้นที่

Intergrity & Transparency Assessment : ITA

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี     

ข่าวกิจกรรม สถานศึกษาในสังกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ สถานศึกษาในสังกัด

เอกสารเผยแพร่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
เลขที่ 35/16 ตำบลโคกโพธิ์
อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120
เบอร์โทรศัพท์ 073-431196
โทรสาร 073-431197
อีเมล์ :eduptn2@hotmail.com

ตำแหน่งที่ตั้ง

 

สถิติผู้เข้าชม

 
Message us